Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Bella Giornata of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

 

Ondernemer:              Suzanne Verbeek

Onderneming:            Bella Giornata

Bezoekadres:             Beatrixsingel 18

                                   6063BB Vlodrop

                                   Nederland

E-mail:                        info@bellagiornata.nl

Telefoonnummer:       +31 (0)6 27180456

KvK-nummer:             51624575

Privacyrechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u onderstaande privacyrechten.

Het recht op inzage 

Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien. 

Het recht op rectificatie en aanvulling 

Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te wijzigen. 

Het recht op vergetelheid

U heeft het recht om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid)

Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u verwerkt. U kunt deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere organisatie. Het doel van dit recht is uw positie te versterken en u meer controle over uw gegevens te geven.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om organisaties te vragen om minder persoonsgegevens van u te verwerken.
Het recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerd gebruik van uw persoonsgegevens en besluiten daarover zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat u er recht op heeft dat een medewerker uw gegevens beoordeelt en erover een besluit neemt. Een online ingediende kredietaanvraag mag dus niet automatisch worden geweigerd. 

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Bella Giornata is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Bella Giornata is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Bella Giornata is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Bella Giornata, waaronder http://www.bellagiornata.nl.

 

Bella Giornata verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Bella Giornata opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Bella Giornata. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Bella Giornata om de overeenkomst uit te voeren.

 

Bella Giornata gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Bella Giornata altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Bella Giornata worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer, e-mailadres;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, emailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Bella Giornata altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@bellagiornata.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Bella Giornata gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Bella Giornata, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

 

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

 

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Beoordelingen - WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@bellagiornata.nl.

 

Het staat Bella Giornata vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Bella Giornata ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Bella Giornata. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Bella Giornata. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Bella Giornata.